top of page
istockphoto-1057850452-612x612.jpeg

頭痛常見成因、類別、及症狀
頭痛如何處理
問題

頭痛 物理治療方法

   預約 / 查詢 

   頭痛

WhatsApp: (852) 66073170

<聯絡物理治療師團隊>

如何治療頭痛|頭痛物理治療|頭痛非手術治療

頭痛睇邊科|​偏頭痛看哪科|偏頭痛醫生推薦|頭痛解決方法 

頭痛醫生推薦|頭痛治療推薦|偏頭痛醫生推薦|頭痛醫生香港

頭痛是許多人常常面臨的健康問題。這些不適可能會對我們的日常生活造成困擾,影響工作效率和生活品質。但是,我們首先可以由肌肉及頸椎方向處理頭痛問題,我們需要認識不同肌肉有問題也會反射到頭部不同位置有痛楚

不同位置的頭痛

首先,我們可以根據頭痛的位置,去放鬆及處理相對應的肌肉,常見頭痛的位置出現有:

1) 前額太陽穴位置 (上斜方肌引起)

2) 後尾枕頭痛 / 頸偏頭痛 (頸枕後肌引起)

3) 前額痛及後耳位置痛 (胸鎖乳突肌引起)

4) 頭頂痛 (頸後肌痛引起)

首先,我們可以根據頭痛的位置,去放鬆及處理相對應的肌肉,常見頭痛的位置出現有: 1) 前額太陽穴位置 (上斜方肌引起) 2) 後尾枕頭痛 (頸枕後肌引起) 3) 前額痛及後耳位置痛 (胸鎖乳突肌引起) 4) 頭頂痛 (頸後肌痛引起)
上斜方肌

1) 前額太陽穴位置痛:
上斜方肌有問題而反射的痛楚

上斜方肌 (Upper Trapezius):

 • 解剖學:上斜方肌是位於頸部和肩部之間的三角形肌肉。它起源於頭顱後部和頸椎的棘突,並插入於肩胛骨的外側部位。

 • 功能:上斜方肌的主要功能是抬起和旋轉肩膀。當您抬起肩膀或轉動頭部時,這個肌肉會受到使用。

 • 常見出現痛症的地方:長時間保持不良姿勢、壓力、肌肉過度使用或受傷可能導致上斜方肌的緊張和疼痛。

解剖學:上斜方肌是位於頸部和肩部之間的三角形肌肉。它起源於頭顱後部和頸椎的棘突,並插入於肩胛骨的外側部位。 功能:上斜方肌的主要功能是抬起和旋轉肩膀。當您抬起肩膀或轉動頭部時,這個肌肉會受到使用。 常見出現痛症的地方:長時間保持不良姿勢、壓力、肌肉過度使用或受傷可能導致上斜方肌的緊張和疼痛。

上斜方肌出現痛楚的特徵:

1)當上斜方肌如果出現緊張或受傷時,痛楚位置會出現在:

 • 前額太陽穴位置

 • 肩膊痛

 • 頸後方痛楚

 • 甚至延伸到上背後方位置

2)病人會感到一邊膊頭十分繃緊,或者會出現高低膊的問題

3)頸部向左轉或向右轉的時候都會有限制

上斜方肌激痛點

如果出現上斜方肌拉傷問題,我們可以用針對性的手法治療、針灸、拔罐等方法,幫助解決上斜方肌拉傷的問題,繼而解決太陽穴頭痛的問題。

正在做手法治療,治療上斜方肌腫脹的問題

正在做針灸處理上斜方肌腫脹的問題

正在做針灸處理上斜方肌腫脹的問題

正在做拔罐治療處理上斜方肌受傷的問題

正在做拔罐治療處理上斜方肌受傷的問題

正在做G5肌肉放鬆儀器,治療上斜方肌受傷的問題

正在做G5肌肉放鬆儀器,治療上斜方肌受傷的問題

2) 頭痛在偏側額位置:
頸枕後肌有問題而反射的痛楚

頸枕後肌
2) 頭痛在偏側額位置: 頸枕後肌有問題而反射的痛楚

頸枕後肌 (Sub-occipital):

 • 解剖學:頸枕後肌是位於頭顱後部和頸椎之間的一組小肌肉。這些肌肉包括枕直肌、枕旁肌和上枕肌。

 • 功能:頸枕後肌主要負責控制頭部的姿勢和運動。它們協助轉動頭部、彎曲頸部和保持頭部的穩定性。

 • 常見出現痛症的地方:長時間的頭部前屈、過度使用電腦或手機、壓力和不良姿勢可能導致頸枕後肌的緊張和痛症。疼痛通常出現在頭顱後部和頸椎區域,這是由於頸枕後肌的緊張導致周圍神經受到壓迫,痛楚感覺在頭部的特定位置。

頸枕後肌解剖學:頸枕後肌是位於頭顱後部和頸椎之間的一組小肌肉。這些肌肉包括枕直肌、枕旁肌和上枕肌。 功能:頸枕後肌主要負責控制頭部的姿勢和運動。它們協助轉動頭部、彎曲頸部和保持頭部的穩定性。 常見出現痛症的地方:長時間的頭部前屈、過度使用電腦或手機、壓力和不良姿勢可能導致頸枕後肌的緊張和痛症。疼痛通常出現在頭顱後部和頸椎區域,這是由於頸枕後肌的緊張導致周圍神經受到壓迫,痛楚感覺在頭部的特定位置。

頸枕後肌出現痛楚的特徵:

1)當頸枕後肌如果出現緊張或受傷時,痛楚位置會在:

 • 頸後枕位置

 • 額頭偏側位置有痛楚痛楚

2)頭痛,特別是枕部和頭頂區域。

3)頸部僵硬和不適感。

頸枕後肌激痛點1)當頸枕後肌如果出現緊張或受傷時,痛楚位置會在: 頸後枕位置 額頭偏側位置有痛楚痛楚 2)頭痛,特別是枕部和頭頂區域。 3)頸部僵硬和不適感。

如果出現頸枕後肌拉傷問題,我們可以用針對性的手法治療、針灸、拔罐等方法,幫助解決頸枕後肌拉傷的問題,繼而解決偏側頭痛的問題。

正在做手法治療,治療頸枕後肌腫脹的問題

正在做拔罐治療處理頸枕後肌受傷的問題

正在做拔罐治療處理頸枕後肌受傷的問題

3) 頭痛在前額痛及後耳位置痛:
胸鎖乳突肌有問題而反射的痛楚

胸鎖乳突肌
3) 頭痛在前額痛及後耳位置痛: 胸鎖乳突肌有問題而反射的痛楚

胸鎖乳突肌 (Sternocleido-mastoid) 是位於頸部和肩膀之間的一個肌肉,它連接胸鎖乳突骨和頸椎。胸鎖乳突肌位於頸部前方。所以,病人如果有胸鎖乳突肌的問題,很多時候,也會反映頸部前方或側面有痛楚。所以,物理治療師能夠根據病人的痛症位置,繼而給予相對應的檢查及治療方法。當這塊肌肉受到損傷或過度使用時,它可能會引起頸部和肩膀的疼痛。

胸鎖乳突肌 (Sternocleido-Mastoid):

 • 解剖學:胸鎖乳突肌是位於頸部側面的長肌肉。它起源於胸骨和鎖骨,並插入於頭顱後部的乳突

 • 功能:胸鎖乳突肌的主要功能是旋轉和傾斜頭部。它還協助抬起和彎曲頸部。

 • 常見出現痛症的地方:胸鎖乳突肌的緊張和痛症可能由長時間的不良姿勢、頭部的過度轉動或肌肉受傷引起。疼痛通常出現在頸部側面和頭顱後部。

胸鎖乳突肌解剖學:胸鎖乳突肌是位於頸部側面的長肌肉。它起源於胸骨和鎖骨,並插入於頭顱後部的乳突。 功能:胸鎖乳突肌的主要功能是旋轉和傾斜頭部。它還協助抬起和彎曲頸部。 常見出現痛症的地方:胸鎖乳突肌的緊張和痛症可能由長時間的不良姿勢、頭部的過度轉動或肌肉受傷引起。疼痛通常出現在頸部側面和頭顱後部。

胸鎖乳突肌出現痛症的特徵:

1)胸鎖乳突肌如果出現受傷,痛楚位置會常見出現在:

 • 眼眉位置

 • 前額位置

 • 後耳位置

 • 後額位置

2)頭部旋轉和傾斜時疼痛加劇

3)頸部僵硬和不適感,多數痛楚是位於頸部前側方位置

胸鎖乳突肌激痛點 1)胸鎖乳突肌如果出現受傷,痛楚位置會常見出現在: 眼眉位置 前額位置 後耳位置 後額位置 2)頭部旋轉和傾斜時疼痛加劇 3)頸部僵硬和不適感,多數痛楚是位於頸部前側方位置

正在做手法治療,治療胸鎖乳突肌腫脹的問題

正在做拔罐治療處理胸鎖乳突肌受傷的問題

正在做拔罐治療處理胸鎖乳突肌受傷的問題

4) 頭痛在頭頂位置:
頸後肌肉有問題而反射的痛楚

頸後肌肉
頸後肌出現痛症的特徵:1)當頸後肌肉出現問題時,痛楚位置會常見出現在: 頭頂位置 頸部後方 2)頭部後屈、旋轉和傾斜時出現頸部和頭部的疼痛。 3)頸部僵硬和不適感。 4)長時間固定姿勢、過度使用頸部和壓力等情況下,可能加劇頭痛。

頸後肌 (Spenius Capitis) 是位於頸部後方的一組肌肉,它們的功能是支撐頭部和頸部的運動。

頸後肌 (Spenius Capitis):

 • 解剖學:頸後肌肉是一組位於頸椎和頭顱後部的肌肉,包括脊方肌和頭夾肌

 • 功能:頸後肌肉的主要功能是控制頭部的後仰和旋轉動作

 • 常見出現痛症的地方:頸後肌肉的緊張和痛症可能是由於頭部前屈、長時間的不良姿勢、壓力或過度使用肌肉所致。疼痛通常出現在頸部後方和頭顱後部。

頸後肌 (Spenius Capitis): 解剖學:頸後肌肉是一組位於頸椎和頭顱後部的肌肉,包括脊方肌和頭夾肌。 功能:頸後肌肉的主要功能是控制頭部的後仰和旋轉動作。 常見出現痛症的地方:頸後肌肉的緊張和痛症可能是由於頭部前屈、長時間的不良姿勢、壓力或過度使用肌肉所致。疼痛通常出現在頸部後方和頭顱後部。

頸後肌出現痛症的特徵:

1)當頸後肌肉出現問題時,痛楚位置會常見出現在:

 • 頭頂位置

 • 頸部後方

2)頭部後屈、旋轉和傾斜時出現頸部和頭部的疼痛。

3)頸部僵硬和不適感。

4)長時間固定姿勢、過度使用頸部和壓力等情況下,可能加劇頭痛。

頸後肌出現痛症的特徵:1)當頸後肌肉出現問題時,痛楚位置會常見出現在: 頭頂位置 頸部後方 2)頭部後屈、旋轉和傾斜時出現頸部和頭部的疼痛。 3)頸部僵硬和不適感。 4)長時間固定姿勢、過度使用頸部和壓力等情況下,可能加劇頭痛。

正在做手法治療處理頸後肌肉受傷的問題

正在做針灸治療處理頸後肌肉受傷的問題

正在做針灸治療處理頸後肌肉受傷的問題

除了上述提到的肌肉,還有其他許多肌肉和結構可能與頸痛和頭痛有關。例如,頸椎間盤突出、肩膀肌肉的不良姿勢、壓力和焦慮等因素都可以導致頸部和頭部的不適。此外,缺乏適度的休息、缺乏運動、姿勢不良、長時間使用電子產品等現代生活方式也可能加劇這些症狀。

 

如果頸痛和頭痛持續存在或嚴重影響生活質量,建議尋求物理治療師專業的意見。物理治療師可以進一步評估症狀,並建議適當的治療方法,例如針灸、拔罐、電療等不同方法。

物理治療現場:

除了物理治療,有幾種方法可以嘗試緩解頸痛和頭痛。首先,保持良好的姿勢非常重要,特別是在坐立和使用電子產品時。適度的運動和伸展可以幫助鬆弛緊張的肌肉。進行頸部和肩膀的伸展運動,如頸部旋轉、肩膀提升和下拉等,可以減輕壓力並增加靈活性。此外,適當的休息和放鬆技巧,如深呼吸、按摩和熱敷,也可以緩解症狀。

IMG_9964 2.JPG

頭痛

拔罐治療中

IMG_0752 2.JPG

頭痛

針灸治療中

凝聚物理治療 physio.JPG

客人好評

之前試過唔同治療師,但係一直都解決唔到肩頸問題。直到遇上啊Suen,佢會詳細解釋問題的所在,講解成因及尋找問題的根本才作出相應的治療方法,包括手法治療,針灸,拔罐,電療等等。與坊間的治標不治本的方法大有不同。係一個值得推介的治療師!

此外,地點方便近地鐵站,環境整潔,護士安排妥當,Together Physio是一個值得推薦的治療所!

肩頸連續痛咗2個星期,愈黎愈差,甚至開始痛到訓唔到覺,每一秒都好痛,基本上靜止都痛,非常影響日常生活同工作。睇咗醫生食完藥完全無幫助,睇過一次其他物理治療都一樣完全零改善。

直到網上搵到Jeffery,完全無諗過只係做咗一次物理治療已經有明顯改善,困擾咗我2星期既痛楚竟然做咗一次已經無咁痛,去第二第三次已經明顯好左非常多! 好神奇咁慢慢將我既肩頸痛醫好緊。治療過程係痛,不過好值得! 好推薦!! 多謝Jeffery!

肩頸因為職業勞損的關係受痛楚困擾多年,睇過好多中醫、啪骨、推拿、針灸都幫唔到我,通常兩三日就打回原形,無一位醫師能夠清楚地話俾我知到底頸椎、筋膜結構到底出現咩問題,最嚴重嘅時候右手直情遞唔起,膊頭肌肉拉扯令到頸椎不正,頭部活動受到極大限制,有時條頸扯到連吞嚥都覺得有困難,夜晚瞓覺更加會覺得好頭痛,非常影響睡眠質素。

後來係經朋友介紹底下嚟咗搵Silvia,Silvia唔單止好精準咁同我講到到底我受傷嘅地方發生緊咩事,佢嘅手法治療更加可以深入到疼痛嘅地方作調整,睇頭兩三次已經感到有好轉,持續治療咗一個月之後更感受到傷患地方明顯由深層開始放鬆,頭痛、肩頸拉扯嘅問題亦得到極大改善。

好感恩遇到Silvia,每一次治療時都好有耐性,態度非常專業,而且會好清楚咁同我解釋佢係針對緊邊啲部份而去做調整,令人非常安心。強烈推薦有肩頸問題嘅朋友嘗試預約。

肩頸痛咗一段時間,至到手痹,知道不可以再拖

經人介紹揾咗Jeffrey, 非常細心講解,加上中西結合治療,兩次已見成效,6次已基本上完全康復。

完全唔登症,本人特別欣賞。

Wilson fixed my chronic shoulder pain, which tortured me for more than one year, in only four,five sessions! He was able to zero in on the root cause and explain it to me patiently. The rehab exercise was also easy to follow and facilitated my shoulders miraculous recovery!!! Thank you Wilson and Together Physio 🙂

歡迎到                    查看更多真實顧客分享

Facebook-Logo.wine.png
bottom of page